Pages

Search This Blog

Thursday, February 16, 2012

Aνοίγει ο δρόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

banks22Τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Black Rock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, τα οποία σε συνάρτηση και με τις τελικές απώλειες που θα υποστούν από το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων (PSI +), θα προσδιορίζουν το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης που αυτές θα χρειαστούν.
To Μνημόνιο προβλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια προκειμένου ο βασικός δείκτης επάρκειας τους (core tier 1 capital) να διαμορφωθεί στο 9% μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2012, ενώ ο ίδιος δείκτης θα πρέπει να φθάσει το 10% στο δεύτερο τρίμηνο του 2013. Η οριστική εικόνα για την κεφαλαιακή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών θα αποτυπωθεί στο νέο κύκλο των stress tests στα οποία θα υποβληθούν οι ελληνικές τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο του 2013. Ωστόσο σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τέλος Μαρτίου στην Τράπεζα της Ελλάδος τα επιχειρησιακά τους σχέδια τα οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν, προκειμένου ο βασικός τους δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (core Tier 1 capital) να μην υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 7%.
Πάντως, μέχρι τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκθεση στρατηγικής αξιολόγησης του τραπεζικού κλάδου την οποία θα εκπονήσουν από κοινού, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Μνημονίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτή θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για καθεμία τράπεζα, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η "η δυνατότητα και η προθυμία" των υφιστάμενων μετόχων να ενισχύσουν με νέα κεφάλαια τις τράπεζες τους, το επίπεδο ρευστότητας, αλλά και η εκτίμηση της ΤτΕ για το επίπεδο κινδύνου που έχει αναλάβει η καθεμία.
Παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του Δημοσίου από τις αγορές, ο οποίος έχει συμπαρασύρει και τις ελληνικές τράπεζες, το νέο Μνημόνιο δίνει μία πίστωση χρόνου μέχρι το τέλος Απριλίου, στις διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να υποβάλλουν στην ΤτΕ τα σχέδια τους για την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων από την αγορά. Στη συνέχεια η διοίκηση της ΤτΕ σε συνεργασία με τις διοικήσεις των τραπεζών θα προσδιορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών. Σε κάθε περίπτωση το απώτατο όριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτής της φάσης που έχει τεθεί από το Μνημόνιο είναι ο Σεπτέμβριος του 2012. Στις τράπεζες που θα υποβάλλουν αξιόπιστα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα τους δοθεί η δυνατότητα να ζητήσουν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα των ιδιωτών μετόχων, να εισφέρουν νέα κεφάλαια, ελαχιστοποιώντας έτσι το βάρος προς τους φορολογούμενους.
Ο φορέας του Δημοσίου που θα αναλάβει την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών είναι το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων.
Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να διαθέτουν επιχειρηματική αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στη μορφή των κοινών μετοχών είναι μικρότερη από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας). Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιημένο νόμο περί του ΕΤΧΣ.
Οι μετοχές και/ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμία μορφή.
Παράλληλα, στους ιδιώτες μετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις μετοχές που ανήκουν στο ΕΤΧΣ. Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων ή δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Οι επιλογές της εξυγίανσης περιλαμβάνουν τα εργαλεία που διατίθενται από το νόμο όπως, μεταξύ άλλων, αγορά και ανάληψη (εντολή μεταβίβασης), μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και ομαλή διάλυση.
Το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης όπως προσδιορίζεται στο Μνημόνιο.
Ο νόμος για το ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί, προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων και να προβλέπει περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για μια 5ετή περίοδο
Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΕΤΧΣ), το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές του για μια περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους οικονομικούς και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα, αυτή η ιδιωτική εισφορά κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να κατέχει τραπεζικές μετοχές για 5 έτη.
sofokleous10.gr

No comments:

Post a Comment

Followers

Popular Posts

Blog Archive